Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
 
Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury w Mrozach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Mrozach.

Data publikacji strony internetowej: 2008-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-07-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Borczyński, e-mail: dyrektor.gckmrozy@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25-757-44-79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. 3 wejścia do budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim: od strony kina wraz z przejściem do toalety i na salę widowiskowo-kinową, od strony biura do przedsionka bez dalszej możliwości przejścia dla tych osób do kolejnych pomieszczeń, od strony ul. św. Teresy na korytarz bez dalszej możliwości przejścia dla tych osób do kolejnych pomieszczeń. 1 wejście od strony sceny jest niedostępne dla osób na wózku inwalidzkim.
  2. Dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim dostępne są: poczekalnia kina, 1 toaleta, sala widowiskowo-kinowa oraz korytarz od strony ul. św. Teresy. Pozostałe pomieszczenia, w tym schody do kawiarenki oraz na I piętro są niedostępne dla tych osób. W budynku brak jest wind.
  3. Brak jest innych dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Na parkingu przed wejściem do biura jest jedno stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
  5. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
  6. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

logo_gck
Uwaga!
Niedziela 21 lipca - spektakle dla dzieci w ramach projektu "Tu teatr!" - godz. 14.00 Borki, godz. 18 - Kruki

Kino Mikroklimat